Hus & Hem

Advokatfirman Wilensky är en byrå med mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom frågor som rör fastighetsjuridik. Området omfattar många olika juridiska situationer och vi har kompetensen att lösa ditt problem.

Advokatfirman Wilensky är en byrå med mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom frågor som rör fastighetsjuridik. Området omfattar många olika juridiska situationer och vi har kompetensen att lösa ditt problem.

Fel i fastighet

Att köpa eller sälja din fastighet är i många fall den största affären som du som privatperson gör. En bostad är inte bara en stor investering utan också ditt och familjens hem. Ibland går det inte som man tänkt och det upptäcks fel som du inte räknat med. Fastighetsrelaterade fel är ofta kostsamma att åtgärda. Det är viktigt att du agerar rätt redan från första början.

När du sålt din fastighet innebär det ofta att minst hela köpeskillingen från försäljningen har investerats i ett nytt boende. Du och familjen har gått vidare och tänker inte längre på det gamla huset – affären är avslutad. Det kan komma ett krav från köparna så långt som upp till tio år efter försäljningen. Det är viktigt att veta vad som gäller och hur du skall agera.

Juridiken som rör fel i fastighet är ofta komplicerad och det krävs både kunskap och erfarenhet för att bäst kunna hantera en uppkommen situation. Fel i fastighet regleras i jordabalken och kan delas in i dolda fel, rättsliga fel och rådighetsfel. Olika fel kräver olika lösningar. Endast en expert kan ge bra råd i svåra och snåriga situationer.

Oavsett om du är köpare eller säljare och ställs inför ett problem som rör fel i fastighet bör du skyndsamt konsultera någon av de kunniga, erfarna och engagerade fastighetsjuristerna på Advokatfirman Wilensky för en genomgång av ditt ärende. Vi vet vad som gäller och vilka rättsliga anspråk som du kan ställa i respektive fall.

Det kostar inget att kontakta Advokatfirman Wilensky angående ditt ärende.

Advokatfirman Wilensky är samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Vi erbjuder därför en timmes kostnadsfri rådgivning rörande fastighets- och entreprenadsrättsliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.

Om du har hemförsäkring ingår rättsskydd vilket innebär att försäkringsbolaget i många fall ersätter större delen av rättegångskostnaderna. Advokatfirman Wilensky hjälper naturligtvis till med att ansöka om rättsskydd.

Vi tar ditt problem på allvar!

Fastighetsaffärer

I Sverige hanteras fastighetsaffärer oftast av en mäklare som företräder både säljare och köpare. Ibland kräver fastighetsaffären att du konsulterar din egen expert för genomgång av vad som är bäst för dig.

Om du inte har erfarenhet av den svenska fastighetsmarknaden rekommenderar vi att du konsulterar en erfaren fastighetsjurist från Advokatfirman Wilensky för genomgång av din fastighetsaffär.

Det kostar inget att ringa till Advokatfirman Wilensky och berätta om ditt ärende. Vi erbjuder en kort telefonkonsultation utan kostnad.

Vi tar ditt problem på allvar!

Bostadsrättsjuridik

Bostadsrätten utgör oftast både ett stort ekonomiskt värde och en känslomässig investering. Det är också vanligt att det uppstår juridiska frågor som rör bostadsrätter.

Oavsett om du är köpare eller säljare bör du omgående kontakta en erfaren fastighetsjurist med specialistkompetens om frågan om fel i bostadsrätt uppkommer, för att noggrant utvärdera situationen och upprätta en juridisk handlingsplan. Advokatfirman Wilenskys jurister har stor erfarenhet av att kraftfullt och engagerat hjälpa bostadsrättsköpare och säljare. Det kan handla om att framställa eller bestrida krav på nedsättning av köpeskilling eller skadestånd på grund av fel i bostadsrätt i eller utanför domstol.

Innehavaren av bostadsrätten har enligt bostadsrättslagen rättigheter och skyldigheter. Om innehavaren bryter mot sådana skyldigheter, t.ex. gällande tillstånd för andrahandsuthyrning, ordning och skötsel, bostadsrättsföreningens tillgång till lägenheten eller betalning av avgift, kan bostadsrätten förverkas vilket i slutändan betyder tvångsförsäljning. Om din bostadsrättsförening anser att du brustit på ett sådant sätt bör du skyndsamt konsultera Advokatfirman Wilenskys jurister vilka har stor erfarenhet av att kraftfullt och engagerat hjälpa bostadsrättsinnehavare. Vi känner till vad som krävs av både bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningen. En bostadsrättstvist skall hanteras rätt från början.

Advokatfirman Wilenskys jurister har under många år arbetat med bostadsrättsjuridik och erbjuder full service när det gäller alla juridiska frågor som rör bostadsrätter. Det kostar inget att ringa till Advokatfirman Wilensky och berätta om ditt ärende.

Om du har hemförsäkring ingår rättsskydd vilket innebär att försäkringsbolaget i många fall ersätter större delen av rättegångskostnaderna. Advokatfirman Wilensky hjälper naturligtvis till med att ansöka om rättsskydd.

Vi tar ditt problem på allvar!

Hyra

Den som hyr en bostad kan ibland behöva hjälp från en erfaren fastighetsjurist om det uppstår problem med hyresvärden eller lägenheten. Som hyresgäst finns det ett omfattande skydd enligt hyreslagen som bland annat reglerar besittningsskydd, hur hög hyra som får tas ut, möjlighet att byta bostad, möjlighet att hyra ut i andra hand med mera. Utan kostnad kan du kontakta Advokatfirman Wilensky vars jurister har långtgående erfarenhet av tvister rörande hyra för en kort telefonkonsultation.

Vi tar ditt problem på allvar!

Arrende, nyttjanderätter och servitut

Vi ger dig råd i alla frågor inom arrende- och nyttjanderätter. Vi har kompetens inom alla nyttjanderätter såsom jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och jaktarrende m.m. Vi kan bistå vid avtalsskrivning, avtalstolkning samt vid alla typer av arrendeprocesser, såväl i arrendenämnd som i domstol.

Om du har hemförsäkring ingår rättsskydd vilket innebär att försäkringsbolaget i många fall ersätter större delen av rättegångskostnaderna. Advokatfirman Wilensky hjälper naturligtvis till med att ansöka om rättsskydd.

Vi tar ditt problem på allvar!

Plan- och bygglovsfrågor

Plan- och bygglagstiftningen har till syfte att främja och reglera samhällsutvecklingen. Lagstiftningen utgår från att all markanvändning bör kontrolleras av samhället. Många olika frågeställningar uppkommer inom området. I många fall medför de krav som ställs på den enskilde stora ekonomiska åtaganden eller begränsningar. Det är offentliga myndigheter som ingriper i den enskilda fastighetsägarens skötsel och disposition av sin fastighet. Det är i första hand kommunen som är fastighetsägarens motpart.

Advokatfirman Wilensky har mångårig erfarenhet att biträda fastighetsägare som behöver hjälp med plan- och bygglovsfrågor. Det kan handla om att bygga till, bygga nytt eller söka dispens från strandskydd. Vi företräder våra klienter i byggnadsnämnder, länsstyrelser och i förvaltningsdomstolar.

Kontakta Advokatfirman Wilensky om du har ett ärende som rör plan- och bygglovsfrågor. En inledande telefonkonsultation kostar inget så tveka inte att höra av dig.

Vi tar ditt problem på allvar!

 

Advokatfirman Wilensky är samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Vi erbjuder därför en timmes kostnadsfri rådgivning rörande fastighets- och entreprenadsrättliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.

Läs mer på Villaägarnas hemsida här.

Hus och hem - Advokatfirman Wilensky